Ana Sayfa
Home
Yayınlar
Publications
Sunular
Presentations
Projeler
Projects
Üyelikler
Memberships
Dersler
Courses
Linkler
Useful Links
İletişim
Contact

Articles in International Peer-Reviewed Journals/ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

Diken, I. H, Cavkaytar, A., Batu, S., Bozkurt, F., ve Kurtyilmaz, Y. (In press). First Step to Success; a school/home intervention program for preventing problem behaviors in young children: Examining the effectiveness and social validity in Turkey. Emotional and Behavioral Difficulties, 15(3), 207-221.

 

Unlu, E., & Diken, I. H. (2010). A review of studies conducted on imitation skills of children with autism. Special Education, 1(22), 202-215.

 

Diken, I. H. (2009). Turkish mothers´ self-efficacy beliefs and styles of interactions with their children with language delays. Early Child Development and Care, 179 (4), 425-436.

 

Gul S. O., & Diken, I. H. (2009). A review of master and doctoral dissertations in the field of early childhood special education in Turkey. International Journal of Early Childhood Special Education, 1(1),46-78.

 

Aksoy, V. & Diken, İ. H. (2009).Rehber öğretmenlerin özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algılarının incelenmesi (Examining school counselors´ sense of self-efficacy regarding psychological counsultation and counseling in special education). İlköğretim Online (Elementary Education Online), 8(3), 709-719.

 

Diken, I. H., & Diken, O. (2008). Turkish mothers' verbal interaction practices and self-efficacy beliefs regarding their children with expressive language delays. International Journal of Special Education, 23(3), 110-117.

 

Diken, I. H. (2006). Challenging behavior in young children: Understanding, preventing, and responding effectively (Book Review), Beyond Behavior, 16(1), 33-36.

 

Diken, I. H. (2006).Turkish mothers´ interpretations of the disability of their children with Mental Retardation. International Journal of Special Education, 21(2), 8-18.

 

Diken, I. H. (2006). An overview of parental perceptions in cross-cultural groups on disability. Childhood Education, 82(4), 236-240.

 

Diken, I. H. (2006). Preservice Teachers´ Efficacy and Opinions Toward Inclusion of Students with Mental Retardation, Eurasian Journal of Educational Research, 23, 72-81.

 

Diken, I. H. & Rutherford, R. (2005). First Step to Success Early Intervention Program: A Study of Effectiveness with Native-American Children. Education and Treatment of Children, 28(4), 444-465.

 

Diken, I. H. (2004). Öğretmen Yeterlik Ölçeği:Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Teacher Efficacy Scale:  A study of adaptation into Turkish, its validity and reliability). Eğitim Araştırmaları Dergisi, 16, 102-112.

 

Gomez, R., & Diken, I. H. (2003). Early Childhood Education and Special Education: Establishing and Strengthening Common Bonds. Bogazici  University Journal of Education, 20 (1), 1-10.

 

Jannasch-Pennel, A., DiGangi, S.A., Pukys, K., & Diken, I. H. (2002). The Arizona Behavioral Initiative (ABI): Learner centered education targeted at achieving disciplined school environments. Elementary Education Online, 1(2), 48-51.

 

DiGangi, S. A., Jannasch-Pennel, A., Kiley, K. M., Stafford, M. E., & Diken, I.H. (2002). The Eruditio Project: Evaluation of an internet training program for classroom teachers. The Turkish Online Journal of Distance Education, 3, 3.

 

Articles in National Peer-Reviewed Journals/ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

Aksoy, V. & Diken, İ. H. (Basımda/In press). Ebeveyn öz yeterlik algıları ile gelişimi risk altında olan çocukların gelişimleri arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalara bir bakış (A narrative literature review of studies on relationship between the parental self-efficacy levels and development of young children). Özel Eğitim Dergisi.

 

Aksoy, V. & Diken, İ. H. (Basımda/In press). Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (The School Counselors´ Self-Efficacy Scale Regarding Special Education (SCSSSE): Reliability and validity study). Özel Eğitim Dergisi/Special Education Journal.

 

Sola, C. & Diken, İ. H. (2008). Gelişimsel gerilik riski altındaki prematüre ve düşük doğum ağırlıklı çocuğa sahip annelerin gereksinimlerinin belirlenmesi (Investigating the needs of mothers who have at-risk premature and low-birth-weight infants and toddlers for development). Özel Eğitim Dergisi/Special Education Journal, 9(2), 21-39.

 

Maviş, I., Dogramaci, O, & Diken, I. H. (2005). Birincil bakıcıların felçli ve afazili felçli bireylerin sözel olmayan davranışlarına ilişkin görüşleri (Perspectives of principal caregivers on non-oral behaviors of individuals with demans and aphasia). Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, 11 (3), 97-106.

 

Diken, I. H., & Sucuoglu, B. (1999). Sınıfında zihin engelli bulunan ve bulunmayan sınıf öğretmenlerinin zihin engelli öğrencilerin kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının karşılaştırılması (Comparison of the attitudes of elementary school teachers toward inclusion of students with mental retardation). Özel Eğitim Dergisi/Special Education Journal, 5.  25-39.

 

Published International Books/ULUSLARARASI KİTAPLAR

 

Diken, I. H. (2010).First Step to Success Early Intervention Program: Effectiveness of First Step to Success Early Intervention Program with children in an

American-Indian Nation Community School. Germany: LAP Lambert Academic Publishing.

 

Griller-Clark, H., & Diken, I. H. (2004). Instructor´s Manual for H. M. Walker, E. Ramsey, & F. M Gresham´s Antisocial behavior in school: Strategies and best

practices (2nd Edition). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.

 

Published national Books/ULUSAL KİTAPLAR

Diken, İ. H., Bozkurt, F., ve Güldenoğlu, B.(2009). Özel Eğitimde Türkiye Kaynaklı Makale Bibliyografyası (1990-2009). Maya Akademi Yayınları: Ankara

Diken, İ. H. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Davranış Problemleri ile Başetm (2.baskı). Maya Akademi Yayınları: Ankara

Diken, İ. H. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Doğal Ortamlarda Öğretim (2.baskı). Maya Akademi Yayınları: Ankara

Diken, İ. H. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Dil Becerilerini Geliştirme (2.Baskı). Maya Akademi Yayınları: Ankara.

Diken, I. H. (2008).(Ed.). Children with special needs and special education (Özel eğitime gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim). Ankara: PEGEM publishing co.

Diken, I. H., Unlu, E. ve Karaaslan, O (2008). Thesis Bibliography on Mental Retardation and Pervasive Developmental Disorders in Turkey: Between 1974-2008 (Zihinsel yetersizlik ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk Alanlarında Lisansüstü Tez Bibliyografyası). Ankara: Maya Akademi Publishing Co.

Diken, I. H. (2007). Naturalistic teaching techniques for preschool children: A practical handbook for parents and educators. (Okulöncesi çocuklar için doğal ortamlarda öğretim teknikleri: Örnek olaylarla zenginleştirilmiş anne-baba ve eğitimci el kitabı), Ankara: Maya Akademi Publishing Co.

 

Diken, I. H. (2007). Dealing with problem behaviors and supporting language development of young children: A practical handbook for parents and educators.(Erken

çocuklukta dil becerilerini geliştirme ve problem davranışlarla başetme: Örnek olaylarla ve resimlerle zenginleştirilmiş anne-baba ve eğitimci el kitabı), Ankara: Maya Akademi

Publishing Co.

 

Cavkaytar, A. & Diken, I. H. (2005). Introduction to Special Education (Ozel egitime giris). Ankara: Kok Publishing Co.

 

Published National Book Chapters/ULUSAL KİTAP BÖLÜMLERİ

Ardıç, A. & Diken, İ. H. (2010). Özel gereksinimli öğrenciler. (Sınıfta Etkili Öğretim ve Yönetim, Ed. D. Erbaş). Ankara: Data Yayınları.

Diken, İ. H. (2009). "Erken eğitim." 0-6 Yaş Arası Down Sendromlu Çocuklar ve Gelişimleri (Editör E.S. Batu). Ankara: Kök Yayıncılık.

Diken, I. H. (2008). Cognitive Development at Infancy (Bebeklikte Bilişsel Gelişim). Development at Early Childhood (Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Ed. E. Ceyhan). Eskisehir: Anadolu University Open Education Faculty Publishing.

Diken, I. H. (2008). Psycho-Social Development at Infancy (Bebeklikte Psiko-sosyal Gelişim). Development at Early Childhood (Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Ed. E. Ceyhan). Eskisehir: Anadolu University Open Education Faculty Publishing.

Diken, I. H. (2008). Psycho-social Development at Preschool (Okulöncesinde Psiko-sosyal Gelişim). Development at Early Childhood (Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Ed. E. Ceyhan). Eskisehir: Anadolu University Open Education Faculty Publishing.

Diken, I. H. (2008). Biological Bases of Psychology (Psikolojinin Biyolojik Temelleri). Psychology and Educational Psychology (Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi, Ed. G. Can). 

Diken, I. H. (2008). Senses, Perception, Memory (Duyum, Algı, Bellek). Psychology and Educational Psychology (Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi, Ed. G. Can). Eskisehir: Anadolu University Open Education Faculty Publishing.

Diken, I. H. (2008). Establishing and Mainteaning Peer Interaction (Akran etkileşimi kurma ve sürdürme). Education of Children with Behavior and Learning Problems (Davranış ve öğrenme sorunu olan çocukların eğitimi, Ed. E. Tekin İftar). Eskisehir: Anadolu University Open Education Faculty Publishing.

Diken, I. H. (2008). Instructional arrangements and teaching methods (Öğretimsel düzenlemeler ve öğretim teknikleri). Special Education (Özel eğitim, Ed. S. Eripek). Eskisehir: Anadolu University Open Education Faculty Publishing.

Diken, I. H. (2008). Cooperation (İşbirliği). Special Education (Özel eğitim, Ed. S. Eripek). Eskisehir: Anadolu University Open Education Faculty Publishing.

Diken, I. H. (2008). Definition, Scope and Importance of School-Family Cooperation (Okul-Aile İşbirliğinin Tanımı, Kapsamı ve Önemi). Cooperation of School, Family and Environment (Okul, Ail ve Çevre İş Birliği, Ed. E. Aysın Küçükyılmaz). Eskisehir: Anadolu University Open Education Faculty Publishing.

Diken, I. H. (2007). Cooperation in Inclusive Practices (Kaynaştırma Uygulamalarında İşbirliği). Inclusion at Elementary School Level (İlköğretimde Kaynaştırma, Ed. S. Eripek). Eskisehir: Anadolu University Open Education Faculty Publishing.

SUPERVISED MASTER THESIS/YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

Yüksel, K. (2010). Rehber öğretmen adaylarının özel eğitimde psikolojik danışmanlık ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algıları/Preservice school counselors´ sense of self-efficacy regarding psychological counsultation and counseling in special education. Anadolu Üniversitesi/Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Institute of Educational Sciences.

Sola, C. (2008). Gelişimsel gerilik riski altındaki prematüre ve düşük doğum ağırlıklı çocuğa sahip annelerin gereksinimlerinin belirlenmesi/Investigating needs of mothers who have at-risk premature/low birth weight infants for development delays. Anadolu Üniversitesi/Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Institute of Educational Sciences.

Aksoy, V. (2008). Rehber öğretmenlerin özel eğitimde danışmanlık ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algıları/School counselors´ sense of self-efficacy regarding psychological counsultation and counseling in special education. Anadolu Üniversitesi/Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Institute of Educational Sciences.

SUPERVISED Ph.D. DISSERTATIONS/YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ

Çuhadar, S. (2008). Resimli etkinlik çizelgesi kullanımının otistik özellikler gösteren çocukların serbest zaman becerilerini öğrenmeleri üzerindeki etkililiği/Effectiveness of the instruction realized through activity schedules on leisure skills of children with autism. Anadolu Üniversitiesi/Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Institute of Educational Sciences.

 

 
design by bcbayrak