DERSLER

 

               ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ DERSLER

              

               Güz Dönem Dersleri

               

                   Kültür Tarihi (KUL 101)

                   "Kültür" Kavramı; Herkesin Algıladığı "kendi kültürümüz" Üzerine; Kültürel Süreç ve Sürece İlişkin Genel Özellikler; Biyolojik

                   Evrim'den Kültürel Evrime; İnsan Nasıl "İnsan" Oldu ve Nasıl Toplumsallaştı Tartışmaları; Kime göre "İlkel" Kime Göre "Uygar";

                   Kültürel Evrim ve Kültürel Devrim; Paleolitik Dönem; Mezolitik Dönem; Neolitik Dönem; Toplumsal, Ekonomik ve Düşünsel Yapı;

                   Çoban ve Çiftçi Topluluklar; Köy Topluluklarından Kent Topuluklarına; Yönetenler ve Yönetilenler, Kuramsal Bilgiden Pratiğe.

 

 

                   İlk Çağ Felsefesi (FEL 101)

                   "İlkçağ" terimi; Grek ve Roma Uygarlıklarına Genel Bakış;  Iyonya Doğa Okulu; Mitolojik Düşünceden Felsefi Düşünceye; Kent    

                   Devletleri; Karmaşa ve Sorgulama Dönemi; Maddeci Düşünürler ve Grek Klasik Dünyası; Sofistler ve İnsan Sorunu; Devlet, Din,    

                   Ahlak ve Yönetim Biçimleri Üzerine Tartışmalar; Akademia ve Lyceum; Hellenistik Dönem (Sosyopolitik Karışıklık ve Geçiş Çağı) ve

                   Yeni Düşünce Akımları; Roma Uygarlığı; Düzen ve Boyun Eğme Dönemi; Pax Romana ve Felsefesi

 

                  

                   Ancient History I (TAR 107) (İngilizce)

                   "Eskiçağ Disiplini" Üzerine; Ex Oriente Lux; Zamansal ve Mekansal Sınırlamalar ve Zorunluluklar; Mezopotamya Uygarlıkları:

                   Sümerler, Akkadlar,  Babilliler, Asurlular; Mısır Uygarlığı; Pers Uygarlığı; Yakın Doğu Uygarlıkları; Fenikeliler; İbraniler; Anadolu

                   Uygarlıkları;  Hititler, Geç Hitit Şehir Devletleri, Urartular, Frigler, Lydialılar; Doğu'nun Antik Uygarlıklarının Çağdaş Dünyaya Mirası 

 

                  

                   Tarih İncelemeleri I (TAR 109) (Seminer Dersi)

                  "İlkçağ Tarihi" Kavramı; Kaynakların Tanıtımı ve Kaynakların Değerlendirilmesi: İlkçağ Kaynaklarının Değerlendirilmesinde, Diğer

                   Disiplinlerle İşbirliği Yöntemleri; Döneme Ait Konuların Belirlenmesi ve Öğrencilere Dağıtılması.

 

                   English Historical Text I (TAR 225) (İngilizce)

                   İngilizce Yazılmış Tarih Ders Kitaplarının, Tarih Kitaplarının ve Süreli Yayınların Genel Olarak Tanıtılması; İngilizce Yazılı bir Metni

                   Kavrama ve Çözümleme; Bir Metindeki Ana Düşünceyi ve Metnin Önemli Noktalarını Anlayabilme; Metinden Anlaşılan Bilgileri Sözlü

                   ve Yazılı Düzenleyerek Türkçe Aktarabilme; Metin Çözümlemelerinde Kullanılmak Üzere İngilizce-Türkçe Tarih Terimleri Sözlüğü    

                   Hazırlanması.

 

                   Monografya I (TAR 411 J) (Lisans Bitirme Tezi)

                   Yapılacak Monografik Çalışmaların Alanlarının Belirlenmesi:Belirlenen Dönemler Çerçevesinde Monografik Düzeyde Araştırma

                   Konularının Saptanması; Monografik Çalışmanın Niteliğine Göre Kaynak Taramalarının Yaptırılması; Geçici Plan Hazırlanması; Plan

                   Alt Başlıklarının Belirlenmesi; Ön Kaynak Taramalarının Yaptırılması;  

 

 

                   Bahar Dönem Dersleri 

 

                   Ancient History II (TAR 108) (İngilizce)

                   Ege Bölgesi ve Coğrafyası: Girit Uygarlıkları; Miken ve Minos Uygarlıkları; Grek Uygarlığı; Ege Göçleri Sonrası Yaşanan Grek Orta

                   Çağı (ya da Kahramanlık Dönemi); Kolonizasyon Hareketi ve Klasik Dönem; Antik Batı'da Yeni Bir Çağ; Hellenistik Dönem; Doğu-Batı    

                   Kaynaşması; Büyük İskender ve Hellenistik Krallıklar Dönemleri; Hellenizm'in Sonu ve Akdeniz'de Yükselen Güç: Roma; Köy

                   Yerleşiminden Akdeniz İmparatorluğu'na; Batı'nın Antik Uygarlıklarının Çağdaş Dünyaya Mirası

 

                    İlk Çağ Mister İnançları (TAR 112)

                   "Mister İnanç" Olgusu; Mister İnançların Özellikleri; "Tanrı" ve "Tanrıça" Kavramları; Kybele Kültü; Adonis Kültü; İsis ve Osiris Kültü;

                   Serapis Kültü; Eleusis Misterleri; Demeter Kültü, Dionysos Kültü, Orvefs Kültü; Mithra Kültü; Mister İnançların Tek Tanrılı Dinlerle        

                   (Musevilik, Hırıstiyanlık, İslamiyet) İlişkileri; Mister İnançların Toplumsal ve Hukuksal Yansımaları.

 

                   English Historical Text II (TAR 226) (İngilizce)

                    İngilizce Yazılmış Birinci El  Kaynakların (Primary Sources) Değerlendirilmesi; Birinci El Kaynakların Çağdaş Yorumları Üzerine;

                   Metin Hakkında Görüşlerin Yazılı ve Sözlü Olarak Aktarılması; İngilizce bir Metni İngilizce Olarak Özetleyebilme; Aynı Tarihsel Konu

                   Hakkındaki Farklı Görüşleri Karşılaştırabilme; Metinden Anlaşılan Bilgi Doğrultusunda Yeni Görüşler Ortaya Koyabilme; Metin

                   Çözümlemelerinde Kullanılmak üzere Basit bir İngilizce Tarih Terimleri Sözlüğünün Yeni Sözcüklerle Genişletilmesi.

 

                    Monografya II (TAR 412 J) (Lisans Bitirme Tezi)

                   Eserler Konusundaki Öneriler; Saptanan Araştırma Kaynaklarının Uygulamada Değerlendirilmesi: Bilimsel Yöntemlere Uygun

                   Toplanan Verilerin Tasnifi, Zenginleştirilmesi, Kullanımı ve Monografya Boyutunda İşlerlik Kazandırılması; Formatın Belirlenmesi ve

                   Monografya Yazım Aşaması; Sonuç Bölümü ve Genel Değerlendirme Çerçevesinde Monografya Çalışmasının Tez Aşamasından

                   İtibaren Geçirdiği Değişiklikler

                  

                   ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ DERSLER

               Güz Dönemi Dersleri

              

               Civilisation of Greece and Rome I (HIST 101)

                   Ege Bölgesi ve Coğrafyası: Girit Uygarlıkları; Miken ve Minos Uygarlıkları; Grek Uygarlığı; Yazı Öncesi Dönemler; Ege Göçleri ve

                   Grek Orta Çağı; Kolonizasyon Hareketi ve Sosyo-Ekonomik Sonuçları; Klasik Dönem; Atina ve Sparta Kent Devletleri; Makedonya

                   Krallığı ve Hellenistik Dönem; Büyük İskender ve Hellenistik Krallıklar Dönemleri; Anadolu'da Hellenistik Dönem; Grek ve Hellenistik

                   Uygarlıkların Çağdaş Dünyaya Mirası

 

                    

                   Bahar Dönemi Dersleri

 

                   

                   Civilisation of Greece and Rome II (HIST 102)

                   İtalya Coğrafyası; Roma Öncesi İtalya'daki Kültürler; İtalya'da Grekler, Fenikeliler ve Etrüskler ve Bu Kültürlerin Roma Uygarlığı'na

                   Etkileri; Roma'nın Geleneksel Tarihi ve Kuruluşu; Köy Topluluğundan Gelişmiş Cumhuriyete; Cumhuriyetten Akdeniz

                   İmparatorluğu'na; Roma'nın Çağdaş Dünyaya Mirası

                   

                  

                   GEÇMİŞ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMLERİNDE YÜRÜTÜLMÜŞ DERSLER

                  

                   İlkçağ Tarihi (TAR 107) (Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinde)

                   Anadolu Uygarlıkları (ARK 105)

                   Tarih İncelemeleri II (TAR 110)

                   Bizans Tarihi (TAR 203)

                   Ortaçağ Tarihi (TAR 207) (Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinde)

                   Uygarlık Tarihi (TAR 153) (Eğitim Fakültesi'nde)

                   Byzantine History (HIST 217) (Orta Doğu Teknik Universitesi'nde)

ANA SAYFA