ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ

FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI

 

 

 

 

 

 

ORGANİK KİMYA-I- DERS NOTU

 

 

2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

İÇİNDEKİLER

                                                                                                                 Sayfa

KUANTUM KURALLARI.................................................................................1

HUNDS KURALI......................................................................................1

PAULI KURALI.......................................................................................1

HUZENBERG KURALI..........................................................................1

Molekül Orbital Kuramı.....................................................................................1

Atom Orbitallerinin Melezleşmesi.....................................................................2

Konformasyon......................................................................................................4

Delokalizasyon ve Konjugasyon.........................................................................8

İndüktif Etki.........................................................................................................9

Bağ kırılmaları ve bağ oluşması.........................................................................9

Elektrofiller........................................................................................................10

Nükleofiller.........................................................................................................10

Reaksiyon Tipleri...............................................................................................11

          1. Sübstitüsyon.........................................................................................11

          2. Adisyon.................................................................................................11

3. Eliminasyon.........................................................................................11

4. Düzenlenme..........................................................................................11

ALKANLAR......................................................................................................12

Aromatik Bileşiklerin Adlandırılması.............................................................15

ALKANLARIN ELDESİ..................................................................................17

ALKANLARIN REAKSİYONLARI...............................................................18

İZOMERİ...........................................................................................................19

Konum izomerisi................................................................................................19

Fonksiyonel grup izomerisi...............................................................................19

ALKENLER.......................................................................................................19

GEOMETRİK İZOMERİ................................................................................20

ALKENLERİN ELDESİ...................................................................................22

ALKENLERİN REAKSİYONLARI...............................................................26

ALKİNLER........................................................................................................35

HALKALI YAPILAR.......................................................................................36

Konjugasyon......................................................................................................37

BENZEN VE AROMATİKLİK.......................................................................37

ALKİL HALOJENÜRLER..............................................................................39

ALKİL HALOJENÜRLERİN ELDESİ..........................................................39

ALKİL HALOJENÜRLERİN REAKSİYONLARI......................................43

ALKOLLER......................................................................................................46

ALKOLLERİN ELDESİ..................................................................................47

ALKOLLERİN REAKSİYONLARI...............................................................48

ETERLER..........................................................................................................51

ETERLERİN ELDESİ......................................................................................51

ETERLERİN REAKSİYONLARI..................................................................52

MERKAPTANLAR..........................................................................................52

MERKAPTANLARIN ELDELERİ................................................................52

MERKAPTANLARIN REAKSİYONLARI...................................................53

SÜLFÜRLER.....................................................................................................53

SÜLFÜRLERİN ELDESİ.................................................................................53

SÜLFÜRLERİN REAKSİYONLARI.............................................................53

STEREOİZOMERİ...........................................................................................54

AROMATİK SÜBSTİTÜSYON REAKSİYONLARI...................................56

Hiperkonjugasyon.............................................................................................57

Nitrolama Reaksiyonları...................................................................................58

Sülfolama Reaksiyonları...................................................................................59

Aromatik Halojenleme......................................................................................59

Friedel-Crafts Reaksiyonları............................................................................60

Aromatik Nükleofilik Sübstitüsyon Reaksiyonları.........................................63